Zwyczajne Walne zebranie członków – 26.04.2019r.

Działając w oparciu o & 23 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia „Bractwo Pielgrzymkowe Świętego Jakuba”- Zarząd Bractwa zwołuje Zwyczajne Walne zebranie członków na dzień 26.04.2019r. na godz. 17-tą – lokal „FINEZJA” ul. Ogrodowa 11 w Kętrzynie /drugi termin zebrania 26.04.2019r godz. 17.30/.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Przyjęcie protokołu nr 1/2018 r.
5. Sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2018.
6. Opinia komisji rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawach:
a/ zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2018.
b/ udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018.
c/ zatwierdzenie planu działalności Bractwa na rok 2019.
8. Skreślenie z listy członków Bractwa – informacja.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zebrania członków Bractwa.

UCHWAŁA NR 1 2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2018

UCHWAŁA NR 2 2019
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2018

UCHWAŁA NR 3 2019
w sprawie zatwierdzenia planu działalności Bractwa na rok 2019

Przewodniczący
Bractwa Pielgrzymkowego
Św. Jakuba
Józef Banaszuk

Bookmark the permalink.

Comments are closed.