Zwyczajne Walne Zebranie członków – 18.05.2017r.

Działając w oparciu o & 23 pkt. 2 Statutu z dnia 09.11.2006r. Stowarzyszenia „Bractwo Pielgrzymkowe Świętego Jakuba”- Zarząd Bractwa zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie członków na dzień 18.05.2017r. na godz. 17-tą – lokal „FINEZJA” ul. Ogrodowa 11 w Kętrzynie /drugi termin zebrania 18.05.2016r godz. 17.30/.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Przyjęcie protokołu nr I/2016
5. Sprawozdanie zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2016.
6. Opinia komisji rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego za rok 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2016.
b/ udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2016.
c/ zatwierdzenie planu działalności Bractwa na rok 2017.
8. Skreślenie z listy członków Bractwa – informacja.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zebrania członków Bractwa.

Do pobrania:

UCHWAŁA I 2017

UCHWAŁA II 2017

UCHWAŁA III 2017

Bookmark the permalink.

Comments are closed.